Sant Feliu de Guíxols, ES
(+34) 613 09 11 21
ferratacaladelmoli@gmail.com

Condicions Activitats

1a.- DANIEL JIMÉNEZ EXPÓSITO amb DNI: 40537970x es compromet que:

  • El personal estigui titulat/habilitat i capacitat per a l’activitat que es realitzarà.
  • Les activitats estan cobertes per assegurança de responsabilitat civil per la companyia
  • Les activitats estan adequadament planificades, especialment pel que fa a la gestió de riscos i adversitats.

2a.- El/la participant s’informarà degudament de l’activitat a realitzar, per tenir la convicció que aquesta activitat és la que desitja realitzar, i és l’adequada a les seves característiques personals.

3a.- Excepte indicació contrària al programa, serà de càrrec i compte del/la participant els costos i responsabilitat del transport fins al lloc on s’imparteixi el curs o es desenvolupi l’activitat. El/la participant arribarà a les activitats amb antelació suficient per resoldre qualsevol imprevist o necessitat. L’acumulació de petits retards incideix directament i molt negativament en la seguretat, l’harmonia del grup i el bon desenvolupament de l’activitat.

4a.- El/la participant notificarà als/a les responsables de l’activitat qualsevol incidència ocorreguda durant el desplaçament a la mateixa (físiques, psíquiques, material, etc.) encara que puguin semblar insignificants, com marejos pel viatge, debilitat per un mal esmorzar, etc. Així mateix, advertirà l’organització en cas d’estar amb medicació de substàncies que puguin alterar-ne les aptituds habituals.

5a.- Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i a les característiques de les persones que hi participin. Els horaris, itineraris i formes a seguir, podran modificar-se o fins i tot suspendre’s totalment o en part, si les circumstàncies ho requereix i sempre sota el criteri de l’empresa, els monitors/es, tècnics, guies de muntanya o instructors/es. En aquests casos, no es procedirà al reemborsament de cap import abonat pel/per la participant, atesa la imprevisibilitat d’aquests factors (sempre que l’activitat ja hagués començat). ÉS PROCEDIRIA A CANVI DE DATES SENSE CAP COST ADDICIONAL en cas que encara no hagués començat l’activitat suspesa.

6a.- Política de cancel·lació:
Es tornarà l’import íntegre quan es cancel·li l’activitat amb deu dies d’antelació. L’empresa pot cancel·lar per qüestions meteorològiques en qualsevol moment. En aquest cas l’empresa podrà fer alguna proposta de canvi d’activitat o de data, segons les condicions.

Es retornarà el 50% de la reserva quan: Es cancel·li l’activitat amb menys de deu dies d’antelació.

No es tornarà la reserva quan: Es cancel·li l’activitat amb menys de 72 hores d’antelació o disminueixi el nombre de participants.

7a.- A cada activitat s’especificarà el tipus i quantitat de material necessari. Si a algun/a participant li faltés algun element imprescindible de l’equip, els responsables de l’activitat podran suspendre o endarrerir-ne el començament fins que aquest problema sigui esmenat o fins i tot optar per continuar amb el programa sense la presència de la persona afectada, si la manca d’aquests elements són imputable al/la participant.

8a.- La sessió teòrica o explicativa prèvia a l’activitat, es considera INICI dels serveis. El/la participant prestarà i mantindrà, durant tot el desenvolupament de l’activitat, la deguda atenció a les instruccions que es puguin impartir per part de l’organització. Tindrà una atenció molt especial als monitors/es, tècnics, guies de muntanya o instructors/es responsables de l’activitat, seguint totes les indicacions d’actuació i/o seguretat que li puguin proporcionar. Sense coneixement i expressa autorització dels/de les responsables, el/la participant no se situarà en llocs potencialment perillosos com a grans desnivells, precipicis, sòls inestables, corrents d’aigua turbulenta, avencs, plaques de gel, zones de gel, despreniments, allaus, etc. Qualsevol incompliment d’aquestes pautes podrà donar lloc a l’exclusió del/de la participant incomplidor/a fins i tot a ser baixa al curs o activitat, amb pèrdua de tots els seus drets. El/la monitors/es, tècnics, guies de muntanya o instructors/es responsables de l’activitat, tenen autoritat per suspendre una activitat o impedir que un/a participant continuï en ella si suposa un perill per a ell/ella mateix/a o la resta del grup. DANIEL JIMÉNEZ EXPÓSITO declina tota responsabilitat davant de qualsevol accident produït per la imprudència, negligència o temeritat de qualsevol participant.

9a.- El/la participant mantindrà en tot moment posat i ben instal·lat tot l’equipament específic de l’activitat, intensificant la seva atenció i cures amb l’equipament de protecció i seguretat, tant individual com col·lectiu, conservarà el material assignat per a les activitats, i comunicarà instantàniament si es produeix algun deteriorament o pèrdua durant la realització d’aquestes activitats. Els equips per al desenvolupament de les activitats no són instruments de joc i la seva bona utilització farà que l’activitat sigui molt més agradable i segura. En cas de pèrdua o trencament del material prestat o llogat per DANIEL JIMÉNEZ EXPÓSITO que sigui degut a la negligència del/la participant, aquest/a podrà ser obligat/da a abonar-ne el valor o a reposar-ho.

10a.- El/la participant respectarà profundament el medi natural on es desenvolupi l’activitat, intensificant aquesta cura a les zones d’espais naturals protegits. A l’entorn natural no han de quedar petjades del seu pas per ell. Respectarà igualment a altres grups o persones que estiguin a les zones on es realitzin les activitats.

11a.- El/la participant dona el seu consentiment a utilitzar les imatges que se’n prenguin en el transcurs de les activitats per a campanyes d’informació/publicitat que DANIEL JIMÉNEZ EXPÓSITO emprengui en el futur i per mostrar-la a altres participants que facin cursos i/o activitats amb aquesta empresa, excepte indicació en contra.

12a.- DANIEL JIMÉNEZ EXPÓSITO no atenderá reclamaciones sobre el número y características de las fotos realizadas durante la actividad y sobre casos de fuerza mayor dónde estas no se puedan recuperar. Nuestros guías no son fotógrafos profesionales. Realizan las instantáneas tan bien como saben. Su objetivo principal es la guía y la seguridad de los participantes y no el reportaje fotográfico de la actividad, cortesía de la empresa.

13a.- En finalitzar l’activitat, el/la participant lliurarà tot el material assignat als/les responsables d’aquesta.